Ogólne warunki realizacji szkoleń

  1. Organizatorem szkolenia otwartego jest RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski w Radomiu, ul. Bracka 28, w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej.

  2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesłać do RADWAG w formie listu, poczty elektronicznej lub faksu, wypełniając Kartę zgłoszenia.

  3. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do RADWAG). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z RADWAG oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Firma RADWAG potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

  4. W przypadku szkolenia potwierdzonego przez firmę RADWAG rezygnację z uczestnictwa należy przesłać w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do RADWAG najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na fakt, iż w przypadku rezygnacji po tym terminie, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za szkolenie w całości.

  5. W przypadku odwołania przez RADWAG ustalonego terminu szkolenia, RADWAG - według wyboru Zamawiającego - zwróci wpłaconą kwotę w całości lub, w miarę możliwości, przeprowadzi szkolenie w innym, uzgodnionym przez obie strony terminie.

  6. RADWAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, a Zamawiający w takim wypadku może od umowy odstąpić, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty - o ile miała miejsce - bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

  7. Zgłaszający ma prawo zmieniać nazwiska osób delegowanych na szkolenia do chwili rozpoczęcia szkolenia. Przesunięcie terminu szkolenia przez zamawiającego jest traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa.

  8. Ceny szkoleń obejmują: koszt przeprowadzenia szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty w języku polskim i przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe w szkoleniach.

  9. Ceny szkoleń prezentowane na stronie internetowej RADWAG są cenami netto do których należy doliczyć 23% stawkę podatku od towaru i usług (VAT) -  ustawa z dnia 29.10.2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 226, poz. 1476.

  10. Płatność za szkolenie dokonywana jest najpóźniej na pięć dni przed jego terminem na rachunek bankowy - Bank Handlowy S.A. nr rachunku 48 1030 1061 0000 0000 0944 3000 - w oparciu o otrzymaną fakturę Pro-Formę lub gotówką w dniu szkolenia.